logotitle
mural

Director

Dr. Jingshan Li Dr. Jingshan Li is a Professor in Department of Idustrial and Systems Engineering, UW Madison.

 

Current PhD Students

Sujee Wenjun    
Sujee Lee Wenjun Zhu

 

Visiting PhD Student

Mengyue Kaiye Yajun      
Mengyue Wang Kaiye Yu Yajun Zhang      

 

Alumni

David Dressman (3M)

Wei Feng (Siemens)

Yuan Feng (Tencent)

Claudia Arenas Guerrero (Cummins)

Yao Hu (GM R&D)

Feng Ju (Arizona State University)

Ningxuan Kang (China Shipbuilding Industry Co)

Rochak Langer (Tata)

Junho Lee (Konkuk University)

Yang Liu (Chrysler)

Yongzhen Lu (Coca Cola)

Kyungsu Park (Dong-a University)

Shichuan Quan (Chrysler)

Wen Su (Harvest Fund)

Chong Wang (Apple)

Junwen Wang (Laureate Eduacation)

Tingmao Wang (UPenn)

Xiaolei Xie (Tsinghua University)

Zexian Zeng (Northwestern University)

Zhen Zeng (Apple)

Cong Zhao (NextEV)

Xiang Zhong (University of Florida)

Hyo Kyung Lee (University of Pittsburgh)